Terms & Conditions

——-
ALGEMENE VOORWAARDEN van NIENKE S. HOLDING B.V.
Artikel 1 Algemeen
1.1 N. S., hierna: ‘S.”, is een eenmanszaak, ingeschreven in de
Kamer voor Koophandel onder nummer NL001887384B63 en stelt zich ten doel het
Communicatie- en grafisch ontwerpen.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen
tussen S. en opdrachtgever(s), waaronder alle werkzaamheden die
worden verzorgd bij dan wel ten behoeve van opdrachtgever(s) en alle
offertes en overeenkomsten met opdrachtgever(s).
——-
Artikel 2 Geldigheid
2.1 Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhoudingen tussen
S. en opdrachtgever. Zij vormen een integraal onderdeel van de
overeenkomst.
2.2 Indien door opdrachtgever eigen algemene voorwaarden worden gehanteerd
dan zullen deze wijken voor de onderhavige algemene voorwaarden.
2.3 Wijzigingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts bindend
indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door S.
2.4 Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook
zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen
partijen.
2.5 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van S.:
www.myloveforwomen.nl. De algemene voorwaarden kunnen
worden gewijzigd. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing
vanaf het moment van publicatie op de website van S.
——-
Artikel 3 Offertes
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van S. zijn vrijblijvend, tenzij in de
offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen
aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei
wijze enig recht worden ontleend. Prijsopgaven kunnen wijzigingen
ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
3.2 S. kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden
indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes,
aanbiedingen of dienstverlening dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en
andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de
overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten,
verzend- en administratiekosten en kosten van voor de uitvoering van de
overeenkomst ingeschakelde derden, tenzij anders aangegeven.
3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van
het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is S.
daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in
overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij
S. anders aangeeft.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht S. niet tot het verrichten
van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor
toekomstige orders.
——-
Artikel 4 Overeenkomsten
4.1 Een overeenkomst tussen S. en opdrachtgever komt tot stand door
een akkoordgeving van opdrachtgever op de opdrachtbevestiging van
S.
4.2 Indien opdrachtgever nalaat de opdrachtbevestiging te accoderen, maar er
desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met de
uitvoering van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de
opdrachtbevestiging als overeengekomen gelden.
4.3 Slotboom zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in
overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.4 Slotboom kan bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken van de
diensten van derden. S. is uitdrukkelijk gerechtigd tot het laten
verrichten van werkzaamheden door derden.
4.5 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan S.
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan S. worden verstrekt.
4.6 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens
niet tijdig aan S. zijn verstrekt, heeft S. het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan de
opdrachtgever in rekening te brengen. S. is niet aansprakelijk voor
schade, van welk aard ook, die is ontstaan doordat Slotboom is uitgegaan
van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
4.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een
behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te
vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van
de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de
overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van opdrachtgever,
wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of
kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor
al hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het
oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd.
S. zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een
wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven
termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de
mogelijkheid van wijzigen van de overeenkomst, daaronder begrepen de
wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
4.8 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan S. een verzoek tot
wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit gevolgen zou kunnen
hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.
4.9 Indien opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming
van hetgeen waartoe hij jegens S. gehouden is, dan is de
opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van S.
daardoor direct of indirect ontstaan.
4.10 Indien S. met opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs
overeenkomt, dan is Slotboom niettemin te allen tijde gerechtigd tot
verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in
dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden,
indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of
verplichting als gevolg van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in
een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden
die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar
waren.
——-
Artikel 5 Intellectuele eigendom
5.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende
rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, het
modelrecht en het auteursrecht – toe aan de opdrachtnemer. Voorzover
een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of
registratie, is uitsluitend de opdrachtnemer bevoegd dit te doen.
5.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren
van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten,
merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten
van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de
mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
5.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde
gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of
verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder
voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van
de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
5.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht
door de opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties,
prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en
andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de
opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter
hand zijn gesteld.
5.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de
opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de
gebruikte materialen en gegevens.
——-
Artikel 6 Gebruik en Licentie
6.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen
ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij een
exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft
het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij
de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming
geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat
gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken
van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens
dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de
opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.
6.2 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de
opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te
(laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet
overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen
wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve
ontwerp, heeft de opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk
op zijn/haar rechten van drie maal het overeengekomen honorarium,
onverminderd het recht van de opdrachtnemer een vergoeding voor de
daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
6.3 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking
gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan
de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:
a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen
uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in
gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van
de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt
beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en
billijkheid.
6.4 De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de
opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen
publiciteit of promotie.
——-
Artikel 7 Betalingen
7.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een
door S. aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd,
tenzij schriftelijk anders aangegeven. S. is gerechtigd om periodiek
te factureren.
7.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van een
factuur, en na het verzenden van een aanmaning, dan is de S. van
rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd
van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de
wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal
worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is
tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
7.3 S. heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te
laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens
in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de
hoofdsom en de lopende rente. S. kan, zonder daardoor in verzuim
te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een
andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. S.
kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet
eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden
voldaan.
7.4 De opdrachtgever in nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem
aan Slotboom verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur
schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen
beroep toekomt op afdeling 6.5.3 van boek 6 BW is evenmin gerechtigd
om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
7.5 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met de (tijdige)
nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de
opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis
van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien S.
echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding
in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten
zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever
is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
——-
Artikel 8 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
8.1 Partijen zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of
de overeenkomst te ontbinden, indien (a) de andere partij de verplichtingen
uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, (b) na het
sluiten van de overeenkomst een partij ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat de andere partij de verplichtingen niet zal
nakomen, indien die andere partij bij het sluiten van de overeenkomst
verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is of (c) door de vertraging aan de zijde van de andere partij
niet langer van een partij kan worden gevergd dat hij de overeenkomst
tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
8.2 Voorts zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk is of indien er zich aan de andere kant
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van een partij kan
worden gevergd.
8.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de ene
partij op de andere partij onmiddellijk opeisbaar. Indien een partij de
nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de
wet en overeenkomst.
8.4 Indien de andere partij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt,
dan is een partij gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe
ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van
enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de andere partij, uit
hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is
verplicht.
8.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Slotboom, zal
S. in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van
nog te verrichten werkzaamheden aan derden, dit tenzij de opzegging aan
de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de
werkzaamheden voor Slotboom extra kosten met zich brengt, dan worden
deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is
gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen,
tenzij S. anders aangeeft.
8.6 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of
faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet
binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de andere partij, van
schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de andere partij niet
langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het een partij vrij
om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel
de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds
tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De
vorderingen van een partij op de andere partij zijn in dat geval onmiddellijk
opeisbaar.
8.7 Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk
annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de voor de
uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de
opdrachtgever in rekening worden gebracht.
——-
Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 S. verplicht zich een opdracht naar beste vermogen uit te voeren.
9.2 S. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van
enig handelen of nalaten op grond van de verkregen informatie, tenzij aan
S. opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.
9.3 Indien S. op enig moment wel aansprakelijk is voor enige schade,
zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag van
de werkzaamheden waar de schade betrekking op heeft en zal nimmer
meer bedragen dan hetgeen door de verzekeraar van S. in
desbetreffend geval wordt uitgekeerd.
9.4 In geen geval is S. aansprakelijk voor indirecte dan wel
gevolgschade, zoals gederfde inkomsten.
——-
Artikel 10 Overmacht
10.1 S. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens
de opdrachtgever indien sprake is van overmacht, dat wil zeggen indien zij
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan
haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor haar rekening komt.
10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast
wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop S.
geen invloed kan uitoefenen en waardoor S. niet in staat is haar
verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van S. of
van derden of faillissementen van leveranciers daaronder begrepen.
S. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert,
intreedt nadat S. haar verbintenis had moeten nakomen.
10.3 S. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer
duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade
aan de andere partij.
10.4 Voor zoveel S. ten tijde van het intreden van overmacht haar
verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of
deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Slotboom gerechtigd om
het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te
factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als
ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
——-
Artikel 11 Garanties en vrijwaringen
11.1 De opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege
hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust,
hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als
auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
11.2 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer
bij de opdracht ingeschakelde personen alle aanspraken van derden
voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de
opdracht.
11.3 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met
betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de
opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van
de opdracht worden gebruikt.
——-
Artikel 12 Geheimhouding en vertrouwelijkheid
12.1 S. verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de
opdracht ontvangen gegevens betreffende het bedrijf van opdrachtgever,
waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.
12.2 Gegevens van opdrachtgevers/gelieerde partijen van opdrachtgevers
worden door S. vertrouwelijk behandeld.
——-
Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen
13.1 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien
werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de
opdrachtnemer te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de
opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te
hebben aanvaard.
13.2 Op alle rechtsbetrekkingen waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn verklaard, is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het
buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking
betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
13.3 De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
13.4 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te
beslechten.